ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY

PŘÍTOMNI: JUDr. Baborák, Bartoň, Beneš st., Cejpek, RNDr. Dobiáš, Dostál Míla, Držmíšek, Frydrych, Fučík, Hubený, Hurych, MUDr. Janáček, Janecký, Knapovský, Kopecký, Král, Kudrna, Ing. Kyselka, Ludvík, Martinec, Novák, Mgr. Sláma, Švec, Tomášek, Vondrka, Voženílek.

OMLUVENI: Baláš, Beneš ml., Čapek, Diblík, Dostál Milan, Jiroušek, Ing. Neset, Ing. Vítek

HOSTÉ: RNDr. Dobiáš, místopředseda FO Slavia Praha, J. Dočkal, J. Rybka a M. Diviš, členové OP Česká Třebová, A.Votruba z OP Kolín, Mgr. M. Dušek, ředitel ZŠ Brandýs nad Orlicí

Výroční valnou hromadu zahájil a řídil Petr Tomášek, uvítal hosty i přítomné členy, konstatoval, že VVH je usnášeníschopná a pronesl přípitek: „Ať žije Slavia, matka naše rodná slovanská“.

Dále seznámil přítomné s programem:

 1. Schválení orgánů VVH a      jednacího řádu.
 2. Zpráva o stavu a činnosti za      r. 2012 a návrh programu na r. 2013.
 3. Diskuse.
 4. Večeře.
 5. Pokračování diskuse.
 6. Návrh a schválení usnesení.
 7. Závěr.

K bodu 1

Orgány VVH a jednací řád byly schváleny.

K bodu 2

Zprávu přednesl předseda odbočky Josef Vondrka. Její doslovné znění je uveřejněno v příloze.

K bodu 3

            V diskusi vystoupil jako první J. Dočkal z OP Česká Třebová. Popřál přítomným mnoho zdraví a úspěchů v roce 2013 jménem celé odbočky.

            Mgr. Dušek se k přání připojil a přinesl dárek – videozáznam z 1. ročníku cykloakce Okolím Brandýsa ve znaku Slavie, který mohli přítomní během dalšího průběhu schůze zhlédnout.

            A. Votruba se mimo jiné zamyslel nad situací ve FO Slavia a nad přicházejícími posilami.

            JUDr. Baborák se obšírně zmínil o tradicích OP bez ohledu na vyšší věkový průměr členů. Odpověděl si na otázku, proč se rádi scházíme už víc než třicet let.

            J. Hubený pochválil časopis Červenobílé listy a besedu s P. Hurychem. Kvůli skomírající účasti veřejnosti na cykloakci navrhuje změnu jejího názvu, např. Kolem panství Karla st. ze Žerotína.

MUDr. M. Janáček informoval o připravovaných akcích v Kolíně.

RNDr. M. Dobiáš hovořil o novinkách ve Slavii a navrhl besedu v rámci semináře Universita Slavia společně pro OP Brandýs nad Orlicí a OP Česká Třebová.

K bodu 4

            Večeře byla podávána od 19.15 hodin a byla hodnocena pozitivně.

K bodu 5

            Pokračování diskuse už nic nového nepřineslo.

K bodu 6

            Sekretář Mgr. A. Sláma přečetl návrh usnesení, které bylo schváleno bez připomínek (26/0/0) v tomto znění:

VVH schvaluje:

 1. Zprávu předsedy o stavu a činnosti OP v roce 2012.
 2. Návrh programu OP na r. 2013.
 3. Členské příspěvky na r. 2013 ve výši: 610,- Kč za      rok pro ekonomicky aktivní členy a 300,- Kč pro důchodce, studenty a děti.
 4. Prodloužení mandátu stávajícího výboru do března      2014.

VVH ukládá výboru odbočky:

 1. 1.      Organizovat činnost OP s důrazem na plnění Programu na r. 2013.
 2. 2.      Hledat další možnosti rozšíření programu o aktivity, které může využívat nejširší členská základna. Věcně a termínově koordinovat program podle možností členů OP.
 3. 3.      Propagovat činnost OP v dostupných mediích.
 4. 4.      Udržovat nadstandardní vztahy s OP Česká Třebová a OP Kolín a vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími slávistickými odbočkami.
 5. 5.      Členské schůzi konané v únoru 2013 předložit pokladní a revizní zprávu za rok 2012.

K bodu 7

            Protože byly vyčerpány všechny body programu VVH, řídící přítel Tomášek poděkoval všem za účast a VVH ukončil.

Zapsal A. Sláma

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 7.1.2013

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky