Výroční zpráva za rok 2012

 Zpráva o stavu a činnosti OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí o. s., pro výroční valnou hromadu konanou dne 4. ledna 2013 od 18:00 hodin v obecní hospodě v Oucmanicích.

Milí slávisté, vážení hosté,

dovolte, abych vás i já pozdravil a přivítal na výroční valné hromadě občanského sdružení Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí. Letos poprvé za desítky let mimo náš Brandýs, což je smutné. Ještě smutnější je to, že si snad zvykáme, že věci nefungují. To se ale, přírodo zaplať, netýká našeho spolku.

Dnešní výroční valnou hromadu svolal výbor OP, tak jak mu to ukládají stanovy. Jejím úkolem je zhodnotit činnost spolku za uplynulý rok a stanovit cíle, případně záměry, pro rok letošní.

Vloni, v roce 2012, jsme si připomněli různými formami stodvacáté narozeniny našeho klubu, přesné datum zrodu SK SLAVIA je 2. listopad roku 1892. Určitě jsme hrdí, že jsme slávisté a je důvod, proč tomu tak je, náš spolek, se svou více než třicetiletou historií, je důstojnou součástí nejstaršího a nejslavnějšího sportovního klubu v České republice.

I proto prosím, si připomeňme naše přátele a kamarády, kteří už tady dnes být nemohou, a uctěme jejich památku symbolickou minutou ticha. Děkuji.

Poslední výroční valná hromada se konala 29. prosince 2011 v restauraci Jiřička a usnesla se takto:

1. VVH schvaluje: 

a) Zprávu předsedy o stavu a činnosti OP v roce 2011.

b) Návrh programu OP na r. 2012.

c) Členské příspěvky na r. 2012 ve výši: 610,- Kč za rok ekonomicky

    aktivní členové a 300,- Kč za rok důchodci a studenti.

d)      Prodloužení mandátu stávajícího výboru OP do března 2013.

2. VVH odvolává

    z funkce revizora účtů Mgr. Antonína Slámu

3. VVH volí

    do funkce revizora účtů Petra Tomáška

4. VVH ukládá výboru odbočky:

a) Organizovat činnost OP s důrazem na plnění Programu na rok 2012.

     Hledat další možnosti rozšíření programu o aktivity, které může

     využívat nejširší členská základna. Věcně a termínově koordinovat

     Program podle možností členů OP.

b) Propagovat činnost OP v dostupných médiích.

c) Udržovat nadstandardní vztahy s OP odbočka Česká Třebová a Kolín a

    vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími slávistickými odbočkami

d) Do konce měsíce ledna předložit ČS zprávu pokladní a revizní zprávu za  

    rok 2011.

5.  VVH vyjadřuje uznání výboru OP za činnost v r. 2011.

Konstatuji, že usnesení bylo splněno, i když, třeba v oblasti spolupráce s jinými slávistickými odbočkami se dá vždy udělat více, ale jen tehdy, pokud to členská základna akceptuje.

Výbor OP byl zvolen mimořádnou valnou hromadou dne 9. března 2007 a po změně funkcí a prodloužení mandátu minulou výroční valnou hromadou, pracoval až do dnešního dne ve složení: Josef Vondrka předseda, Jaroslav Beneš st. místopředseda, Mgr. Antonín Sláma sekretář, Miroslav Frydrych pokladník, a Petr Tomášek člen výboru pověřený revizí účtů. Takto může pracovat do března t. r., ale je připraven pokračovat i poté. Navrhuje proto výroční valné hromadě, aby mu prodloužila mandát pro výkon funkcí o jeden rok. Pokud se tak nestane, a je to jen a pouze na vůli vás přítomných členů, musí být podle našich stanov nejpozději do konce března svolána volební valná hromada a ta zvolí výbor nový.

Výroční zpráva z roku 2011 konstatovala, že schůzovně jsme dobře usazeni v restauraci Jiřička a doufala, že už natrvalo. Brzy se ukázalo, jak marné to bylo doufání. Museli jsme opustit Jiřičku a po desítkách let i náš schůzovní druhý pátek v měsíci. Scházíme se nyní druhý čtvrtek v měsíci v hasičské klubovně. Oficiálně děkujeme výboru SDH Brandýs nad Orlicí, že nám to zatím umožňuje a také Vladimíru Knapovskému, který ochotně zajišťuje technickou stránku věci a catering. Jistě, můžeme snít o tlačence, smažených řízcích atd., ale je třeba se nad materiálno povznést a přicházet na schůze syti, v krajním případě se svačinou.

Členská základna našeho spolku nedoznala od minulé valné hromady změnu v počtu, ale pouze v obsazení. Koncem roku 2011 nás opustil Jaroslav Sejkora a od počátku roku 2012 posílil spolek Vladimír Knapovský. Bylo nás tedy celkem 35, členství ke konci minulého roku ukončil z rodinných a pracovních důvodů František Zeman, takže do roku 2013 jdeme se 34 členy, z toho 8 členů je mimo brandýských, z Prahy, Kolína, Chocně, Mostku, Ústí nad Orlicí, Sopotnice. Věkový průměr je 60,9 let. Není to tak dlouho, ještě před několika lety, výroční zpráva uváděla věkový průměr 55 let. Že naše členská základna stárne, je známo. Životaschopnosti spolku to sice nebrání, ale cítíme, že úplně v pořádku to není. Myšlenky, co bude dál, až někteří skončí a důvody mohou být různé a rychlost s jakou se to může stát také, jsou občas vyslovovány více méně jen v kuloárech. Určitě ale je třeba o těchto záležitostech přemýšlet intenzivněji a mluvit nahlas, především na členských schůzích.  Že tato slova míří především na naše mladší členy, je jistě jasné.

Členská aktivita je různá. Samozřejmě, jinak to ani být nemůže, neboť každý jsme jedinečný. Ale platí, že každý kdo může a to podtrhuji a není hendikepován věkem či zdravotním stavem, by si měl ve spolku najít svoji parketu, aby si, třeba právě dnes, mohl v duchu říci, že za ten rok udělal pro spolek toto dvojtečka. A pokud ho nic nenapadne, je to špatně a snad by neměl trápit sebe, ani ostatní.

Loňský rok byl z hlediska viditelné činnosti našeho Odboru přátel standardní, nijak jsme nepřekvapili ani sebe, ani okolí. Zde je stručný přehled čtyř našich hlavních akcí pořádaných pro veřejnost:

– sobota 17. března, 14. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJE,

  po slabší účasti na 13. ročníku, nastalo zlepšení, přišlo 28 hráčů, ovšem

  pouze 6 místních, takže zdá se, že mariášníci ještě úplně nevymřeli

– sobota 4. srpna, 28. ročník dorosteneckého fotbalového turnaje

  MEMORIÁL STAŠKA BARTOŠE

  organizačně dobře zvládnuto, už to umíme, turnaj je mezi tradičními

  tradičními účastníky velmi oblíbený, hlásí se většinou o účast na dalším

  ročníku a to nás zavazuje a věřím, že se i časem dočkáme našeho bran-

  dýského dorostu

– sobota 1. září, 12. ročník cykloakce OKOLÍM BRANDÝSA VE ZNAKU

  SLAVIE

  nevydařila se, proti bylo počasí, hodně mizerné na sváteční cykloturistiku,

  takže pouhých 6 účastníků a po zkušenostech z minulých let už

  ani nepřekvapilo, že žádný z Brandýsa. Je problémem této akce mizerná

  účast místních, pro které to především pořádáme – bohužel, řešení říci

  neumím – snad jen vytrvalost by jednou mohla být odměněna

– sobota 17. listopadu, 8. ročník bowlingového turnaje BRANDEJSKÁ

  KOULE

  oblíbená akce mezi zdejšími bowlingáři, letos velmi dobrá přímo optimální

  účast 32 hráčů, čili perspektiva do dalších let.

Uvedené akce jsou ty, které vidí občanská veřejnost, může se jich účastnit a snad získává i povědomost o SLAVII a našem spolku, a o to také, mimo jiné, jde. Nejsou ale to jediné, čím náš OP celý rok žije.

Jen připomenu například několik bowlingových klání: Slávistické bowlení a Slávistickou kuželku v Kutné Hoře, O perníkový Eden v Pardubicích, vše pořádané kolínskými slávisty, úplně přesně hlavně Míšou Janáčkem a utkání s českotřebovskými slávisty, besedu s Petrem Hurychem a Danem Šmejkalem. Dále míčový pětiboj s OP Česká Třebová, cykloexpedici do Třeboně, slávistické posvícení, hodobožové sporování a silvestrovskou vycházku. Občas zajedeme na fotbalovou ligu do Edenu, to ale individuálně a ještě ne na každý zápas. Uznávám, že v letošním ročníku není na co moc koukat, co se SLAVIE týče a také to není zrovna levná zábava.

Máme také dva týmy v ústeckých bowlingových ligách, „A“ tým si vede mizerně, „B“ tým o něco lépe. Pro pořádek uvádím, že oproti minulosti startují na vlastní náklady. Nepodařil se bowlingový turnaj smíšených párů, ten jsme pro mizivý zájem zrušili. Docela zajímavým zpestřením našich schůzí je typovačka na slávistický fotbal, zvaná SLÁVISTICKÝ DOBRÁK.

Ekonomická situace spolku je vyrovnaná, i když sponzorů je méně a některé akce skončili finančně tak zvaně na nule. Z tohoto pohledu budeme schopni krýt předpokládané akce v letošním roce, ale stále platí, že výdajová zdrženlivost je na místě.

Pro letošní a další roky není třeba strategii spolku nikterak měnit, stále platí

čl. IV našich stanov, který ve zkratce říká že, podporujeme a propagujeme SLAVII, organizujeme záležitosti v související s Fotbalovým oddílem-Odborem přátel SK SLAVIA Praha a propagujeme město. Jistě můžeme konstatovat, že se to daří plnit a ve smyslu stanov je třeba pokračovat dál.

Základem našeho programu v roce 2013 budou akce pro veřejnost:

  • 15. ročník MARIÁŠOVÉHO TURNAJE, sobota 23. března
  • 29. ročník DOROSTENECKÉHO FOTBALOVÉHO TURNAJE, sobota 3. srpna
  • 13. ročník CYKLOAKCE OKOLÍM BRANDÝSA, sobota 31. srpna
  •  9. ročník bow. turnaje BRANDEJSKÁ KOULE, sobota 16. listopadu

Mohli bychom zkusit jednu novou záležitost, podle současného karetního trendu, turnaj v pokeru pro brandýské slávisty. Zatím pracujeme s termínem sobota 16. února. Jsem docela zvědav, zda to nedopadne tak, jako s pétanque, blahé paměti. Hodně řečí u piva a to bylo vše.

Počítáme s akcemi se spřátelenými odbočkami. Bude to míčový pětiboj s odbočkou Česká Třebová v červnu a bowlingové utkání v listopadu. Zúčastníme se akcí kolínské odbočky, bowlingových turnajů, cyklistické projížďky Rovina u Kolína, případně tenisového deblového turnaje, bude-li jaký.

Spolek by měl pokračovat ve všech svých aktivitách, tak jak jsme zvyklí, zkrátka, žít svým, léty osvědčeným životem. Podrobnosti budou jako obvykle v oficiálním dokumentu Program na rok 2013, bude na webu, v kalendáři a samozřejmě ho je možné dostat v tištěné podobě.

Komunikace ve spolku se přirozeně přesouvá do virtuálního světa, takový je společenský vývoj a za pár let naše propagační skříňka ztratí úplně na významu. Myslím, že lze mít radost z našich webových stránek, jsou aktuální a najdete tam úplně všechno o spolku, je tam už bez mála dvaceti tisíc přístupů.

Naše pravidelné členské schůze se budou zatím konat každý druhý čtvrtek v měsíci v hasičárně. Jestli najdeme v dohledném čase nějaké jiné útočiště nevím, ale doufám v to.

Brandýský Odbor přátel SLAVIE vstupuje do třicátého třetího roku své oficiální existence. Jaký bude, si řekneme zase za rok tady, nebo někde jinde. Smysl je znám, daný stanovami, nemění se. Na jeho naplnění budeme společně pracovat a doufat, že předmět našeho zájmu, slávistický fotbal se vzchopí a nebudeme usedat k obrazovkám nebo na stadion s hrůzou, jak to zase dopadne.

Všem, kteří nás podporují morálně, a také materiálně upřímně děkujeme, jejich podpory si velmi považujeme. Za finanční dary děkujeme městu Brandýs nad Orlicí, firmě Lanos Praha a firmě Femat Praha.

Závěrem mi dovolte, abych vám popřál šťastný a úspěšný rok 2013 a dobré zdraví.

ATˇŽIJE VĚČNÁ SLAVIA!

Josef Vondrka

prosinec 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V kategorii Historie

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 5.1.2013

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky