Zápis z výroční valné hromady

 

ZÁPIS Z VÝROČNÍ VALNÉ HROMADY OP SK SLAVIA PRAHA V BRANDÝSE NAD ORLICÍ O.S. konané dne 29.12.2009 od 18.00 hod. v restauraci Jiřička

Přítomni:

Členové: Hurych, Švec, Dostál Milan, Kopecký, Novák, Vondrka, Tomášek, dr. Dobiáš, Mgr. Sláma, Kudrna, Janecký, Frydrych, Ludvík, Král, Bartoň, dr. Baborák, Dostál Míla, Martinec, Hubený, Beneš sen., Mgr. Zeman, Sejkora, Jiroušek, MUDr. M. Janáček, Diblík, Voženílek, Baláš, Fučík, Beneš jun.,

Omluveni: Hlaváček, Tomáš, Držmíšek Petr, Držmíšek Jiří, ing. Neset, Kyselka, ing. Vítek, Cejpek, Čapek,

Neomluveni: Karpíšek, Krejza

Hosté: Přátelé z České Třebové – předseda Mitlehner + 3, dále Mgr. Miloslav Dušek – řed. ZŠ, MUDr. Petr Janáček – předseda Spartaklubu,

Město zastupoval na VH sekretář Petr Tomášek, TJ Spartak místopředseda Jaroslav Beneš.

Program VH:

 1. Zahájení, přivítání přítomných
 2. Schválení programu, orgánů VH a jednacího řádu
 3. Zpráva o činnosti za r. 2010 a návrh programu na r. 2011
 4. Návrh na zbavení členství
 5. Diskuze
 6. Návrh a schválení usnesení
 7. Závěr

 

VH řídil z pověření ČS sekretář př. Petr Tomášek.

K bodu 1:

Na samý úvod zazněla klubová hymna, po ní řídící VH přivítal přítomné členy i hosty, kterými byli: Řed. ZŠ Mgr. Miloslav Dušek, předseda Spartaklubu MUDr. Petr Janáček, a delegace přátel z České Třebové vedená předsedou Lad. Mitlehnerem. Přivítáni byli i členové celostátního vedení OP, byť naši členové, dr. Michal Dobiáš – místopředseda OP a dr. Michael Janáček, člen kontrolní komise.

Nechyběl přípitek „Ať žije Slavia, matka naše rodná slovanská“ a „Ať žije Slavia“.

Řídící VH konstatoval, že VH byla řádně v termínu svolána výborem sdružení v souladu se stanovami a že je nevolební. VH byla od počátku usnášeníschopná, protože bylo přítomno 29 ze 40 registrovaných členů.

K bodu 2:

Následně nechal schválit program VH (bez připomínek) a orgány VH, kterými byli: Řídící VH př. Petr Tomášek, předsednictvo – výbor sdružení doplněný Dr. Dobiášem. Výbor plnil zároveň funkci návrhové komise. Členy mandátové komise a ověřovateli zápisu byli navrženi Vl. Hurych a Mgr. Ant. Sláma.

Dále řídící VH navrhl řídit se jednacím řádem schváleným mimořádnou VH z března 2007.

Všechny návrhy byly bez připomínek schváleny. (29/0/0)

K bodu 3:

Zprávu o činnosti OP za r. 2010 přednesl předseda př. Josef Vondrka. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. V ní je i návrh programu činnosti na r. 2011.

K bodu 4:

Ve zprávě o činnosti konstatoval předseda i nemilou skutečnost, totiž neplnění základních povinností člena dle stanov, a to dlouhodobě, jmenovitě Davidem Karpíškem a Lubošem Krejzou. Tuto záležitost probírala i ČS v listopadu a oba členové byli na hrozící zbavení členství několikrát upozorněni. Předseda navrhl postupovat podle § VI odst. A stanov a jmenované členství zbavit. K tomuto tématu se rozvinula krátká diskuse, v podstatě se shodným rezultátem. Protože žádný jiný návrh nepadl, dal předsedající hlasovat o každém jméně zvlášť. Oba jmenovaní byli zbaveni členství v OP SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí s platností od 31.12.2010 shodným počtem hlasů pro – 29, proti – 0, zdržel se – 0.

K bodu 5:

Ještě než byl dán prostor k diskusi připomněl předsedající informaci předsedy z jeho zprávy, že stávajícímu výboru končí mandát v březnu 2011. (Na mimořádné VH v březnu 2007 byl výbor zvolen na 4 roky). Pokud by se neřešilo na této VH, musel by výbor na návrh ČS svolat mimořádnou VH na březen 2011. V kompetenci této VH, jako nejvyššího orgánu, je však mandát prodloužit. I k tomu se rozvinula krátká diskuse. Dr. Baborák navrhl prodloužení mandátu stávajícímu výboru o rok, tj. do března 2012. Protinávrh nebyl, hlasováním schváleno (29/0/0).

Diskuse potom pokračovala:

M. Dobiáš: Mírně osvětlil situaci v AS, ale ty nejhlavnější informace ani on nemá. Přiblížil práci výboru OP a vztahy s Fan-clubem, vyzdvihl práci Míši Janáčka, díky jeho členství v kontrolní komisi je jeho hlas na výborových schůzích slyšet. FO má dne s 2160 členů, připravuje se setkání odboček do obce Nečín, (??) Náskok před Fan-clubem máme, oni kromě zájezdů pro širokou základnu nic nedělají, my setkání, časopis. Popřál všem do nového roku a vyjádřil přesvědčení, že v druhé lize nebudeme.

Jos. Martinec: Sdělil, že hráč B-mužstva Pázler, (jeho otec je Josefův dobrý známý), od žáků vychováván ve Slavii, odchází do Dukly, kde je ve vedení samý bývalý slávista, mají koncepci a směřují do 1. ligy. Zatímco ve Slavii pracují lidé, kteří k ní nemají vztah.

Dr. Michael Janáček: Poděkoval za přivítání, chválil činnost našeho klubu, který podle jeho slov patří svou činností bezkonkurenčně k nejlepším v republice. On má ze svého postu ve vedení FO-OP přehled a takto systematicky to nedělá nikdo. Přiblížil i činnost kolínských slávistů, poděkoval za součinnost a účast brandýských slávistů na jejich akcích. Tlumočil pozdravy od ing. Václava Smetany, člena výboru FO-OP a člena kolínské odbočky.

Jar. Beneš: Jménem Spartaku a hlavně FO poděkoval za podporu a za pořádání dorosteneckého turnaje. Přiblížil finanční situaci FO, která není růžová, oddíle na existenční hranici. Popřál všem hodně zdaru v r. 2011.

Mgr. M. Dušek: Poděkoval za pozvání, na VH a některé akce OP chodí rád, obdivuje tak soudržný a dělný kolektiv. On sám organizovaný být nechce, rád bude pokračovat v zaznamenávání událostí, OP věnoval DVD z posledního turnaje. I on popřál všem méně pesimizmu v souvislosti s GL, zdraví a chuť v prospěšné práci pro sebe i město pokračovat.

Fr. Ludvík: V r. 2011 oslavíme 30 let založení odbočky v Brandýse. Jak? Je třeba už na to myslet, hledat náměty na důstojnou oslavu, nechat vyrobit nějaké pamětní předměty? Měly by se tím zabývat ČS. Na návrh předsedajícího a souhlasu pléna byl doplněn bod do usnesení.

Jaroslav Gála, host VH pouze v rámci diskuse, kamarád Bohemák, místní rodák: Pozdravil přítomné a vzpomněl doby, kdy bydlel v Brandýse a byl pravidelným hostem našich VH. Bohemákem je stále, poděkoval za možnost hrát jejich zápasy v Edenu! Popřál všem hodně zdraví a je přesvědčen, že druhou ligu hrát nebudeme.

MUDr. Petr Janáček: Poděkoval za pozvání, popřál hodně zdraví, za Spartaklub v Brandýse zatím nic jiného – totiž ani návrh na společné akce – dát nemůže.

Lad Mittlehner – OP Česká Třebová: Poděkoval za pozvání, v jejich klubu jich je už jenom 14, ale přežívají i díky nám, kdybychom nevymýšleli společné akce, možná by se už rozpadli. Míčový pětiboj je možné dělat u nich každý rok, mají na to ideální podmínky, které v Brandýse nejsou. Popřál hodně zdaru a zdraví.

Protože další příspěvky nebyly, ani nezaznělo nic, co by VH měla řešit či zaznamenat do usnesení, předsedající diskusi ukončil.

Byl přednesen návrh usnesení VH, který byl schválen (29/0/0) v následujícím znění:

 1. VVH schvaluje:
 1. Zprávu předsedy o stavu a činnosti OP v roce 2010
 2. Návrh programu OP na r. 2011
 3. Členské příspěvky na r. 2010 ve výši: 360,- Kč pro ekonomicky aktivní členy, a 180,- Kč pro důchodce a studenty. Příspěvky FO-OP ve výši, která bude schválena VH FO-OP v březnu r. 2011
 4. Prodloužení mandátu stávajícího výboru do března 2012.

 

 1. VVH ukládá výboru odbočky:

a) Organizovat činnost OP s důrazem na plnění Programu na r. 2011

b) Hledat další možnosti rozšíření programu o aktivity, které může využívat nejširší členská základna. Věcně a termínově koordinovat program podle možností členů OP.

c) Propagovat činnost OP v dostupných mediích

d) Rozvíjet nadstandardní vztahy s OP Česká Třebová a OP Kolín a vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími slávistickými odbočkami.

e) Do konce měsíce ledna zpracovat a na únorové ČS předložit pokladní a revizní zprávu za rok 2010.

f) Na členských schůzích počínaje lednovou diskutovat o přípravě vhodné oslavy výročí založení OP v Brandýse. Oslavu směrovat na druhé pololetí, spíš podzim 2011.

 1. VH v souladu s ustanovením §VI odst. A odnímá členství v OP SK Slavia Praha v Brandýse nad Orlicí Davidu Karpíškovi a Luboši Krejzovi a pověřuje předsedu sdělením rozhodnutí oběma jmenovaným.

.

K bodu 6:

Protože byly vyčerpány všechny body programu VVH řídící VH poděkoval všem za účast, popřál vše nejlepší do nadcházejícího roku a VH ukončil cca ve 20,30 hod.

Zapsal Tomášek

Správnost ověřili:

Vladimír Hurych ………………………………….

Mgr. Antonín Sláma …………………………….

V kategorii Zápisy ze schůzí

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 3.1.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky