Výroční zprava za rok 2011

 

Zpráva o stavu a činnosti OP SK SLAVIA Praha v Brandýse

nad Orlicí o.s., pro výroční valnou hromadu konanou dne

29. 12. 2011 od 18:00 hodin v restauraci Jiřička v Brandýse

nad Orlicí.

Milí slávisté, vážení hosté,

i já váš všechny zdravím a vítám na výroční valné hromadě občanského sdružení Odbor přátel SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí. Valnou hromadu svolal výbor OP, tak jak mu to ukládají stanovy. V souladu s těmito stanovami vám předkládám zprávu o stavu a činnosti našeho spolku v roce 2011. Ta zhodnotí končící spolkový rok a stanoví formou usnesení, čím se spolek chce zabývat v roce příštím. Je na této valné hromadě zda ji přijme a zda schválí či doplní navrhované usnesení nejvyššího orgánu našeho spolku.

Jsou dva pohledy na uplynulý rok slávisty, příznivce a člena Fotbalového oddílu SK SLAVIA Praha – odboru přátel. Ten první, fotbalový a fanouškovský není rozhodně nadšený. Fotbalová SLAVIA prochází z pohledu sportovního i obchodního obdobím neradostným, obdobím, na které bychom rádi i zapomněli. A po listopadové valné hromadě akciové společnosti SK SLAVIA Praha – fotbal, které jsem se jako minoritní akcionář účastnil říkám, může být ještě hůře. Ani já a jistě ani vy jsme netušili, že když jsem v podobném duchu mluvil z tohoto místa a před tímto fórem přesně před rokem, čeho že se ještě se SLAVIÍ dočkáme.

Ten druhý pohled, je pohled spolkový, pohled člena našeho Odboru, spolku, který si v letošním roce připomněl třicet let nepřetržitého trvání. A tím především se zabývá tato výroční zpráva. V diskusi pak, která je samozřejmě na programu, bude dost prostoru mluvit o fotbale, o spolku a v podstatě o čemkoliv.

Tradičním zvykem naší výroční valné hromady je vzpomínka na ty naše členy a kamarády, kteří tady už s námi být nemohou a jsou jich bohužel už desítky. Uctěme prosím nyní povstáním a symbolickou minutou ticha jejich památku.

Poslední výroční valná hromada se konala dne 29. prosince 2010 zde a usnesla se takto:

 

1. VVH schvaluje:

a) Zprávu předsedy o stavu a činnosti OP v roce 2010.

b) Návrh programu OP na r. 2011.

c) Členské příspěvky na r. 2011 ve výši: 360,- Kč za rok ekonomicky aktivní

členové a 180,- Kč za rok důchodci a studenti. Příspěvky Fotbalovému

oddílu SK SLAVIA Praha ve výši schválené valnou hromadou FO

konanou v roce 2011.

d) Prodloužení mandátu stávajícího výboru do března 2012.

 

2. VVH ukládá výboru odbočky:

a) Organizovat činnost OP s důrazem na plnění Programu na rok 2011.

b) Hledat další možnosti rozšíření programu o aktivity, které může využívat

nejširší členská základna. Věcně a termínově koordinovat Program podle

možností členů OP.

c) Propagovat činnost OP v dostupných médiích.

d) Udržovat nadstandardní vztahy s OP odbočka Česká Třebová a Kolín a vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími slávistickými odbočkami,

e) Do konce měsíce ledna 2011 předložit členské schůzi pokladní a revizní

zprávu za rok 2010

f) Na členských schůzích, počínaje lednovou, diskutovat o přípravě vhodné

oslavy výročí založení OP v Brandýse. Oslavu směrovat na druhé pololetí,

spíše podzim 2011.

 

3. VVH odnímá v souladu s ustanovením §VI., odst. a), členství v OP SK

SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí Davidu Karpíškovi a Luboši

Krejzovi a pověřuje předsedu sdělením oběma jmenovaným.

 

Konstatuji, že usnesení bylo ve všech bodech naplněno a doporučuji výroční valné hromadě, aby konstatovala totéž.

Současný výbor OP byl zvolen na mimořádné valné hromadě dne 9. března 2007 a až do dnešního dne pracoval ve známém složení: předseda Josef Vondrka, místopředseda Jaroslav Beneš st., sekretář Petr Tomášek, pokladník Miroslav Frydrych a Mgr. Antonín Sláma pověřený kontrolou účtů. Na výborové schůzi dne 13. října t. r. přijal výbor rezignaci přítele Tomáška na funkci sekretáře a to k dnešnímu dni. O důvodech jeho rezignace byla členská schůze informována. Po diskusi nalezl výbor řešení, spočívající v podstatě ve výměně funkcí mezi přítelem Tomáškem a přítelem Slámou, který dosud zastával funkci revizora účtů. Výbor OP proto navrhuje výroční valné hromadě, aby odvolala z funkce revizora účtů př. Slámu a do této funkce schválila přítele Tomáška. Přítel Sláma se volbou výboru již stal sekretářem OP od dnešního dne. Příteli Tomáškovi je třeba velmi poděkovat, ne jen za práci sekretáře, ale i za jeho ostatní členskou aktivitu, není úplně běžná.

Naše členské schůze se konají pravidelně měsíčně, v zavedeném a ustáleném termínu a řeší fungování spolku podle toho, co život přináší ale hlavně podle programu, stanoveného výroční valnou hromadou. I s místem jsme snad spokojeni a doufáme, že už nebudeme putovat po Brandýse. Výborové schůze je třeba svolávat jen výjimečně.

Mandát současného výboru končí v březnu 2012. Výbor je připraven pokračovat v práci, pokud je výroční valná hromada spokojena s jeho působením a prodlouží mu mandát o další rok.

Naše členská základna se od minulé výroční valné hromady nezměnila, máme třicet šest členů, jejichž aktivita směrem ke spolku je velmi rozdílná. Objektivně je třeba říci, že věk, zdravotní stav, i vzdálenost, máme totiž členy i mimobrandýské, jsou často překážkou, kterou většinou nelze překonat. Najdeme ale případy, kdy i při nejlepší vůli nelze nalézt důvody pro mizivou aktivitu. Jsme sice dobrovolný spolek, ale jsme také všichni dospělí a svéprávní a přijetím našich stanov uznáváme celkem jasná pravidla. Pokud nás to ovšem nebaví, nemá moc smysl se navzájem trápit. Celkově pomalu ale jistě jako spolek stárneme, příliv mládí se nekoná a ani nevím jak zařídit, aby se konal. Obecně ale doba spolkaření nepřeje, stojí to čas a peníze a obecné hodnoty se mění.

Je důležité a je to také jeden z důvodů proč jako spolek existujeme, že SLAVII je v Brandýse a okolí vidět, že se o ní ví a že spolek není uzavřen do sebe. Dokazují to mimo jiné, naše veřejné akce:

 

  • 19. března 13. ročník Mariášového turnaje
  • 9. dubna 1. ročník bowlingového turnaj dvojic
  • 6. srpna 27. ročník dorosteneckého fotbalového turnaj O putovní pohár Odboru přátel Memoriál Staška Baroše
  • 3. září 11. ročník cykloakce Okolím Brandýsa ve znaku SLAVIE
  • 17. listopadu 7. ročník bowlingového turnaje Brandejská koule

Mariášový turnaj se drží, i když se jeden čas zdálo, že mariášníků ubývá. Kolem Memoriálu Staška Bartoše vedeme diskuse o jeho smyslu, když domácí nestaví tým, což je v pořádku, i relevantní argument. Ale, tahle situace už tady před lety byla, mnozí pamatují, a kdybychom tehdy pořádání přerušili, rozhodně by letos žádný sedmadvacátý ročník nebyl. Vydržme prosím, dočkáme se a když ne my, tak někdo po nás. Cykloakce se stále nějak nemůže vzpamatovat, co se účasti cyklistické veřejnosti týče. Je to pro nás celkem nepochopitelné, u brandejšťáků zvláště. Ale zase, akce tohoto typu, s delší historií, začínaly podobně. Nemáme ambice ani zájem udělat z téhle akce cyklistickou pouť, ale přeci jen bychom rádi počítali účastníky ne v desítkách, ale ve stovkách. No a Brandejská koule je už i přes krátkou historii stabilní a oblíbenou akcí, mající své stálé účastníky.

Z těch ostatních akcí připomínám mocnou červnovou oslavu 30. výročí oficiálního založení spolku. Vynikající účast členů, bohužel ne už tak pozvaných hostů. Oslava byla zvládnuta i ekonomicky a to ze spolkové pokladny a za nemalého přispění přátel Tomáška a Ludvíka, těm za to děkujeme . Letošní cykloexpedice zamířila na Dunaj, do Německa a Rakouska na Dunaj. Všichni se vrátili živí, někteří ale ne až tak zdraví. Naše privátní slávistické posvícení, letos v obecní hospodě v Oucmanicích, se vydařilo, ale kde že jsou ty časy daleko veselejších posezení. Měli jsme také několik účastí na bowlingových turnajích pořádaných kolínskými přáteli, celkem úspěšných. Zmíním také tradiční bowlingové utkání proti přátelům z České Třebové, výsledek je stále stejný, až máme pocit jakési viny, že vozíme ceny jednou věnované třebováky a jednou námi vždycky do Brandýsa. Pravda, oni nám to pravidelně vrací při pětiboji, jenže tam se ceny neudělují.

Tolik k našim aktivitám, když úplně vše a do detailu se do této zprávy nevešlo a ani to není nutné, podrobně se všemu věnují členské schůze.

Ekonomická situace Odboru se od minulé výroční valné hromady nijak výrazně nezměnila, to znamená, že je stabilizovaná, ovšem výdajová zdrženlivost je stále nutná, protože příjmy se příliž nezvyšují.

Propagace našeho OP patří do života spolku a navíc je docela důležitá. Když se o nás nebude vědět, i cesta k nám bude složitá. Už od roku 2002 máme vlastní webovou stránku a že je docela úspěšná, dokládá už skoro šestnácti tisíc návštěv. Každý, kdo má zájem, najde tam všechno o nás, od základních dokumentů, jako jsou třeba stanovy, přes zápisy ze schůzí, až třeba po fotky z našich akcí. Samozřejmě, že to dá práci, zatím ji má kdo dělat. Trochu upozaděna je naše propagační skříňka což je způsobeno právě tím, že se život stále víc přesouvá do virtuálního světa.

V loňské výroční zprávě jsem se zmiňoval o fanouškovství obecně a poukazoval jsem na fakt, že existují dva oficiální vrcholové subjekty sdružující příznivce fotbalové SLAVIE a jak že se v tom prostý fanoušek má vyznat. Ta situace se nezměnila k lepšímu, naopak, teď už jsou fanoušci rozděleni i na stadionu, takže jedni: Straka ven, druzí při tom pískají. A nikdo se nesnaží tohle všechno nějak řešit. Pak se ovšem není co divit hlasům: co je nám po Praze, v uvozovkách.

K našemu programu na příští rok. Základem by měly zůstat naše významné akce pro veřejnost a to:

  • 17. března 14. ročník Mariášového turnaje

  • 7. dubna 2. ročník bowlingového turnaje dvojic

  • 4. srpna 28. ročník Memoriálu Staška Bartoše

  • 1. září 12. ročník cykloakce Okolím Brandýsa ve znaku SLAVIE

  • 17. listopadu 8. ročník bowlingového turnaje Brandejská koule

Dále bychom se účastnili turnajů pořádaných kolínskými slávisty, i různých cykloakcí. Jistě dohodneme s třebováky pětiboj, zdá se, že nový model trvale tuto záležitost pořádat na kurtech v České Třebové se může ujmout. Připravujeme cykloexpedici někam na jih Čech a pokud někdo, kdo obvykle nejezdí má chuť, je nejvyšší čas, aby to dal najevo. Až nastane čas, budeme se bavit o slávistickém posvícení. Nevím, lze-li nějakým způsobem vzkřísit pétanque, hodně času jsme mu věnovali ale jen verbálně. Něco ještě přinese život a mohou přijít i nové nápady, tak jako třeba letos přišel nápad s tipovačkou zvanou SLÁVISTICKÝ DOBRÁK. Možná, že pravidla ještě nejsou zatím precizní, takže je třeba použít filozofii, že vůbec nejde o to, abych si odnesl nějaké peníze. Naopak, abych pomohl spolkové pokladně.

Naši čtyři místní členové mají permanentní vstupenky, takže jsme i na fotbal do EDENU zajeli. Jestli budou pokračovat i v příští sezóně, toť otázka.

Slávista nemá lehký a jednoduchý život. Myslím ten se SLAVIÍ. My starší, jsme už prožili všelijaká období, nahoru dolů, jako na houpačce. Nikdy snad ale nebyla budoucnost tak nečitelná jako nyní, zkrátka žijeme v době, kdy je možné prostě všechno. Takhle pesimisticky bych ale nechtěl tuto zprávu končit. Takže, věřme a doufejme v lepší časy ono nám totiž ani nic jiného nezbývá.

Brandýská SLAVIA prožila dobrý rok a vstupuje do čtvrté dekády svého trvání. Pracujme společně na tom, aby ji také úspěšně dokončila.

Děkujeme všem, kteří podporují SLAVII a náš spolek morálně. Nejen za morální, ale i za materiální podporu děkujeme firmě LANOS s.r.o. Praha, Advokátní kanceláři JUDr. Mazanec Ústí nad Orlicí, Městu Brandýs nad Orlicí, firmě KOMAR TRANS Brandýs nad Orlicí, Advokátní kanceláři JUDr. Baborák, firmě FEMAT Praha, Neurologické ordinaci MUDr. Baborákové-Švehlákové.

Poděkování patří také našim členům, kteří přispěli spolku ne jen členskými příspěvky, ale i něčím navíc a samozřejmě i těm, kteří přispěli prací pro dobré jméno Odboru přátel.

Do příštího roku přeji našemu spolku výdrž, vám všem dobré zdraví a jestli to půjde, tak i dobrou mysl.

 

AŤ ŽIJE VĚČNÁ SLAVIA!

 

Josef Vondrka

prosinec 2011

V kategorii Historie

Příspěvek zaslal/a Josef Vondrka on 30.12.2011

Štítky:

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky

Předchozí: