MSS – VHS – 16.02.2019 ZÁPIS Z VHS

VALNÁ HROMADA SPOLKU OP SK SLAVIA Praha v Brandýse nad Orlicí, z.s. - ZÁPIS  Z  VALNÉ  HROMADY SPOLKU konané dne 16.02.2019 od 18.00 hod. v Penzionu pod Hradem  v Brandýse nad Orlicí.

 

PŘÍTOMNI:

ČLENOVÉ :

JUDr. Baborák Karel, Baláš Václav, Bartoň Vladimír, Beneš Jaroslav st., Cejpek Jaroslav, Dostál Miloslav, Frydrych Miroslav, Fučík Přemysl, Handl Michal, Horníček Evžen, Hurych Vladimír, MUDr. Janáček Michael, Janecký Zdeněk,   Knapovský Vladimír, Král Zdeněk, Kudrna Tomáš, Ing. Kyselka Karel, Ludvík František, Martinec Josef, Mgr. Sláma Antonín, Šmejďíř Jan, Švec Miroslav, Voženílek Jaromír -/23/.

Omluveni:

Beneš Jaroslav ml., Čapek Jan., RNDr. Dobiáš Michal, Dostál Milan, Držmíšek Jiří, Hubený Jaroslav, Jiroušek Lubor, Ing. Neset Milan, Novák Jiří, Růžička Jaroslav, Tomášek Petr, Videnský Pavel.

HOSTÉ:

Petr Řehák MBA – starosta města, Dočkal Jaroslav, Pokorný Josef – přítel z České Třebové – spolustrůjce nové etapy života OP Česká Třebová. Jistě o nových aktivitách prozradí v následné diskusi.

     Program VHS:

  1. Zahájení, přivítání přítomných
  2. Schválení programu a orgánů VHS
  3. Zpráva o činnosti za r. 2018 /návrh programu na r. 2019/
  1. Zpráva Revizní komise spolku /Pokladní a revizní zpráva za rok 2018/
  2. Diskuze

     6. Návrh a schválení usnesení

     7. Závěr

 

VHS řídil z pověření výboru spolku přítel Beneš Jaroslav st..

 K bodu 1:

Předsedající přivítal přítomné členy odbočky a omluvil nepřítomné – přítele Beneše Jaroslav ml., přítele Čapka Jana, přítele RNDr. Dobiáše Michala, přítele Dostála Milana, přítele Držmíška Jiřího, přítele Hubeného Jaroslava, přítele Jirouška Lubora, přítele Ing. Neseta Milana, přítele Nováka Jiřího, přítele Růžičku Jaroslava, přítele Tomáška Petra, přítele Videnského Pavla.

Zároveň přítomným tlumočil omluvu neúčasti ředitele ZŠ Brandýs nad Orlicí Miloslava Duška Mgr., předsedy FO TJ Spartak Brandýs nad Orlicí Jana Štusáka Bc., sekretariátu FO OP.

 K bodu 2:

Předsedající konstatoval, že VHS byla svolána řádně v termínu v souladu se Stanovami a že je usnášeníschopná, protože je přítomno 23 z 35 členů odbočky a že se bude řídit Jednacím řádem spolku. (Bez připomínek – 23/0/0).

Následně nechal schválit program VHS (bez připomínek-23/0/0) a orgány VHS, kterými byli: Předsednictvo, které tvoří výbor odbočky, pracující zároveň jako návrhová komise a mandátová komise ve složení přítel Mgr. Antonín Sláma – JUDr. Baborák Karel, Hurych Vladimír, kteří byli zároveň zvoleni i ověřovateli zápisu.

Všechny předložené návrhy byly schváleny. (23/0/0)

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele Václava Baláše               /05.02.1953/ – „66“.

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele RNDr. Michala Dobiáše               /06.02.1948/ – „71“.

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele Voženílka Jaromíra               /08.02.1956/ – „63“.

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele Nováka Jiřího               /10.02.1946/ – „73“.

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele Mgr. Antonína Slámy               /12.02.1948/ – „71“.

Zazněla připomínka „nekulatých“ narozenin přítele JUDr. Karla Baboráka               /23.02.1952/ – „67“.

Datumově závěrem zazněla připomínka „kulatých“ narozenin přítele Dostála Miloslava /25.02.1954/ – „65“. Vlastní gratulace a oslava na MSS 08.03.2019.

 

K bodu 3:

Zprávu o činnosti přednesl předseda př. Jaroslav Beneš st.. Zpráva je přílohou tohoto zápisu. Její součástí byl i návrh programu na r. 2019 a návrh na výši členských příspěvků.

 

K bodu 4:

Zprávu Revizní komise spolku /Pokladní a revizní zprávu za rok 2018/ přednesl přítel Sláma Antonín Mgr..

 

K bodu 5:

- VHS pozdravil starosta města Petr Řehák MBA. Poděkoval za pozvání, vyjádřil podporu našemu spolku. Poděkoval za propagaci našeho města.

- VHS pozdravil Pokorný Josef – přítel z České Třebové – spolustrůjce nové etapy života OP Česká Třebová.

- VHS pozdravil – přítel Janáček Michael MUDr. – vyjádřil podporu našemu spolku, sdělil své představy o vedení OP, o vztahu k odbočkám,…).

 

V diskuzi mj. vystoupili :

Frydrych Miroslav, JUDr. Baborák Karel, Martinec Josef a jiní :

Diskutovalo se o zážitcích z roku 2018 /i dříve/, o výzvách a plánech na rok 2019,              o činnosti pro naše město a především o fotbalu – o „nejjasnějších“ vyhlídkách v jarní sezóně a „pohárové Evropě“. Zdůrazněny osobnosti naší odbočky i celého OP; podány návrhy na návštěvy fotbalových zápasů /účast mládeže/; podány návrhy na zajištění besed s pozváním hostů, projednáno zajištění posvícení 2019, projednány návrhy na zlepšení našeho webu, Razítko, GDPR, Kronika, návštěva Muzea v Edenu, účast na setkání v Bělé pod Bezdězem 21.-22.06.2019/.

K večeří byl podáván vepřový přírodní plátek a šťouchané brambory.

     Slavia je věčná, tudíž v průběhu přání též tradičně zaznělo – „AŤ ŽIJE SLAVIA, MATKA NAŠE RODNÁ SLOVANSKÁ“.

K bodu 6:

Byl přednesen návrh usnesení VHS v následujícím znění:

VHS schvaluje:

  1. Zprávu předsedy spolku o stavu a činnosti spolku v roce 2018.
  2. Návrh programu spolku na r. 2019.
  3. Zprávu Revizní komise /Pokladní a revizní zpráva za rok 2018/.
  4. Členské příspěvky na r. 2019 ve výši: 610,- Kč za rok pro ekonomicky aktivní členy a 300,- Kč pro důchodce, studenty a děti.

 

VHS ukládá výboru spolku:

1.  Organizovat činnost spolku s důrazem na plnění Programu na r.2019.

2.   Hledat další možnosti rozšíření programu o aktivity, které může využívat nejširší členská základna. Věcně a termínově koordinovat program podle možností členů spolku.

3.   Propagovat činnost spolku v dostupných médiích.

 4.  Udržovat nadstandardní vztahy s /OP Česká Třebová/, OP Kolín, OP Polička, OP Rožďalovice a vyhledávat možnosti spolupráce s dalšími slávistickými odbočkami.

5.  Měsíční schůzi spolku konané v lednu/únoru 2020 předložit Pokladní a revizní zprávu za rok 2019.

 Navrženém usnesení bylo schváleno (23/0/0)

V 19.40 hod. byla oficiální část Valné hromada spolku předsedajícím ukončena.

Předsedající poděkoval všem přítomným za aktivní přístup k jednání VHS a popřál vše nejlepší do r.2019.

Následovala neformální beseda členů spolku.

Poslední skupinka členů spolku opouštěla „Pension“ ve 22.50 hod..

Zapsal : Beneš Jaroslav st. /předseda spolku/

V kategorii Nezařazené

Příspěvek zaslal/a benesj on 20.2.2019

Diskuze u toho článku je uzavřena.

Další příspěvky